Sangeeth Ashram, Kolkata

February 14 ~ Birla Sabhaghar ~ Sangeeth Ashram Festival, Kolkata, India